ს.გ.VII.6.

VII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გუნდში მუშაობა შემოქმედებითი და საორგანიზაციო  პრობლემების გადასაჭრელად.

ინდიკატორები

  • ანაწილებს ფუნქციებს შესასრულებელი ამოცანის მიზნიდან გამომდინარე;
  • განსაზღვრავს სამუშაოს შესრულების სავარაუდო ვადას და იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას;
  • მონაწილეობს ერთობლივი შემოქმედებითი და საორგანიზაციო  გადაწყვე­ტი­ლე­ბის მიღებაში.

რესურსები