ს.გ.VII.4.

VII კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების წყაროს და შეუძლია მათი ასახვა ნამუშევარში. 

ინდიკატორები

  • ირჩევს თემებს იდეების და განწყობილებების გამოსახატავად;
  • ხატავს გრძნობებით აღძრულ ასოციაციებს და შთაბეჭდილებებს;
  • იყენებს სხვა საგნებში მიღებულ ცოდნას ნამუშევრის სიუჟეტისთვის;
  • მარტივად გამოსახავს მიმიკას, ჟესტიკულაციას და დეტალებს (კოსტიუმი, აქსესუარები) პორტრეტში ხასიათის გადმოსაცემად;
  • იყენებს სხვადასხვა კულტურისა და პერიოდის მხატვრების ნამუშევრებს, როგორც წყაროს საკუთარი ნამუშევრის შესაქმნელად;
  • გადმოსცემს ნამუშევარში გარკვეულ, იდეას სიმბოლოების  საშუალებით (მაგალითად ქმნის კლასის, სკოლის, გუნდის ემბლემას).  

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები