ს.გ.VI.7.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და სხვა საგნებში მიღებული ცოდნის საფუძველზე იმსჯელოს მხატვრული ნაწარმოების შესახებ.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს საკუთარ არჩევანზე და ჩანაფიქრზე, რომელიც შეიძლება ეფუძნებოდეს სხვა საგნებში განვლილ მასალას;
  • საუბრობს ნაწარმოების შინაარსზე;
  • მსჯელობს საკუთარ და სხვის ნამუშევარში გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებსა და ელემენტებზე (ჟანრი, ტექნიკა, მასალა, კოლორიტი, კომპოზიციური განაწილების პრინციპი და სხვ.);
  • საუბრობს ნამუშევარში გადმოცემულ განწყობილებაზე;
  • მსჯელობს საკუთარი ნამუშევრის სუსტ და ძლიერ მხარეებზე.

რესურსები