ს.გ.VI.6.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გუნდში მუშაობა შემოქმედებითი და საორგანიზაციო პრობლემების გადასაჭრელად.

ინდიკატორები

  • ანაწილებს გუნდში ფუნქციებს/მოვალეობებს;
  • ითვალისწინებს და იყენებს გუნდელის/ების შესაძლებლობებს;
  • ითხოვს დახმარებას და თანამშრომლობს სხვებთან კონკრეტული შემოქმედებითი პრობლემის გადაჭრისას.

რესურსები