ს.გ.VI.5.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

ინდიკატორები

 • ამოცანის სპეციფიკიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სამუშაოს თანმიმდევრობას;
 • მონაწილეობს ერთობლივი შემოქმედებითი და საორგანიზაციო  გადაწყვეტილების მიღებაში;
 • ანაწილებს ფუნქციებს შესასრულებელი სამუშაოს მიზნიდან გამომდინარე;  
 • განსაზღვრავს სამუშაოს შესრულების სავარაუდო დროს;
 • განიხილავს გეგმის რამდენიმე ვარიანტს და შეარჩევს ერთ–ერთს;
 • ქმნის ტანისამოსის, ავეჯის, სხვადასხვა ნივთის ესკიზს;
 • ქმნის ინტერიერის (საკლასო ოთახი, სკოლის სპორტული დარბაზი, თავისი ოთახი) ესკიზებს;
 • რგავს და უვლის ხეებს და ყვავილებს;
 • აფორმებს სხვადასხვა საკლასო თუ სასკოლო ღონისძიებას;
 • უმცროსკლასელებს ეხმარება ზეიმების გაფორმებაში, ინვენტარის შეკეთებაში, კლასის მოწყობაში;
 • ზეიმებისა და თეატრალური წარმოდგენებისთვის ხატავს მარტივი დეკორაციების და კოსტუმების დეტალების ესკიზებს და მონაწილეობს მათ დამზადებაში;
 • სხვადასხვა მასალის გამოყენებით ქმნის მაკეტებს თეატრალური სპექტაკლისთვის;
 • კონსტრუქტორის სქემების და დეტალების გამოყენებით აგებს მარტივ ელექტროსათამაშოს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები