ს.გ.VI.4.

VI კლასი

მოსწავლე აცნობიერებს სამყაროს, როგორც მრავალფეროვანი გრძნობებისა და იდეების წყაროს და შეუძლია  მათი გამოსახვა ნამუშევარში.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის  მისთვის საინტერესო რამდენიმე მოვლენას და ცდილობს საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემას ნამუშევარში;
  • იღებს იდეებს სხვა საგნებში განვლილი მასალიდან და გამოსახავს მათ ნამუშევარში;
  • ნამუშევარში გადმოსცემს ბუნების მოვლენებზე დაკვირვების შედეგებს;
  • ასახავს მსოფლიოში მომხდარ უახლეს მნიშვნელოვან მოვლენას და ცდილობს გადმოსცეს საკუთარი დამოკიდებულება მის მიმართ.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები