ს.გ.VI.1.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მიზანმიმართულად გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები   ნამუშევრის შექმნისას.

ინდიკატორები

  • სხვადასხვაგვარი მონასმებით და ეფექტებით გადმოსცემს განწყობილებას და ქმნის ფაქტურებს;
  • იყენებს ფერთა გრადაციას;
  • იყენებს კონტრასტულ და მონათესავე ფერებს;
  • შუქ-ჩრდილის, ათინათის და დაცემული ჩრდილის საშუალებით გამოსახავს საგანთა მოცულობას;
  • ქმნის რთულ ორნამენტს ფორმების, ფერების, ხაზების, მონასმების გამეორებით;
  • აკვირდება და ასახავს საგანთა თანაფარდობას და პროპორციას (მარტივად);
  • ხატავს სივრცეს პერსპექტივის ძირითადი კანონების გამოყენებით (წინა, შუა და უკანა პლანი, ნახევარტონები.);
  • ქმნის მრავალფიგურიან კომპოზიციებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები