ს.გ.V.8.

V კლასი

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ ხელოვნება არის თვითგამოხატვის და კომუნიკაციის  საშუალება.

ინდიკატორები

  • საუბრობს ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშით აღძრულ განწყობილე­ბებსა  და გრძნობებზე;
  • საუბრობს იმის შესახებ, თუ როგორ ზემოქმედებას ახდენს მასზე  ესა თუ ის ფერი, ხაზი, ლაქა, ფორმა;
  • საუბრობს, რომ სხვადასხვა მასალითა და ტექნიკით განსხვავებული გრძნობებისა და იდეების გადმოცემა შეიძლება.

რესურსები