ს.გ.V.7.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები და მიღებული ცოდნის საფუძველზე იმსჯელოს მხატვრული ნაწარმოების შესახებ.

ინდიკატორები

  • საუბრობს საკუთარ და/ან სხვის ნამუშევრებზე და ასაბუთებს, რატომ მოსწონს ან არ მოსწონს რომელიმე მათგანი;
  • კრიტიკის დროს პატივისცემით ეკიდება სხვის ნამუშევარს და აზრს;
  • საუბრისას იყენებს შესაბამის ტერმინებს;
  • ადეკვატურად პასუხობს აუდიტორიის მიერ დასმულ შეკითხვებს;
  • ამოიცნობს ისტორიაში და ლიტერატურაში განვლილ  თემებს და პერსონაჟებს;
  • საუბრობს ნაწარმოების შინაარსზე;
  • მსჯელობს ნამუშევრებში გამოყენებულ მხატვრულ ხერხებსა და ელემენტებზე (ჟანრი, ტექნიკა, მასალა, კოლორიტი, კომპოზიციური განაწილების პრინციპი და სხვ.).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები