ს.გ.V.6.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ითანამშრომლოს სხვებთან, როგორც საკუთარი, ისე საერთო მიზნის მისაღწევად.

ინდიკატორები

  • თანამშრომლობს სხვებთან საერთო პრობლემის გადაჭრისას;
  • ითხოვს დახმარებას საკუთარი იდეის განსახორციელებლად;
  • ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს მათგან დახმარებას;
  • მონაწილეობს ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღებაში.

რესურსები