ს.გ.V.5.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაგეგმოს და შეასრულოს სხვადასხვა სახის სამუშაო.

ინდიკატორები

  • კონკრეტული ამოცანის გადასაჭრელად გეგმავს შესასრულებელი სამუშაოს თანმიმდევრობას;
  • ქმნის დეკორატიულ და გამოყენებით ნამუშევრებს;
  • აკეთებს საკლასო ან საკუთარი ოთახის ინტერიერის ესკიზს;
  • ქმნის/აფორმებს სასკოლო სტენდებს;
  • დეკორატიულად აფორმებს სკოლის ეზოს მონაკვეთს;
  • კინძავს და აახლებს სასკოლო ან საკლასო ბიბლიოთეკის წიგნებს;
  • ხატავს და ამზადებს თეატრალური კოსტუმის და დეკორაციის დეტალებს (ქუდი, ნიღაბი).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები