ს.გ.V.4.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გრძნობების და იდეების ასახვა  ნამუშევარში.

ინდიკატორები

  • ირჩევს გამომსახველობით ხერხებს და მასალას ნამუშევარში ჩანაფიქრის უკეთ გადმოსაცემად;
  • წარმოსახვით ქმნის პერსონაჟებს;
  • ასახავს თავისი ცხოვრების საინტერესო, ან მნიშვნელოვან მომენ­ტებს და ცდილობს გადმოსცეს საკუთარი გრძნობები მათ მიმართ;
  • გადმოსცემს ნამუშევარში გარკვეულ იდეას (მაგალითად, ქმნის პლაკატს ეკოლოგიურ ან სხვა თემაზე); 
  • გამოსახავს ახლობელ ადამიანებს (ოჯახის წევრები, მეგობრები და სხვ.), საყვარელ ლიტერატურულ გმირებს და ცდილობს მათ მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების გადმოცემას.

რესურსები