ს.გ.V.10.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროს სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნიმუშები ისტორიულ, რელიგიურ და სოციალურ კონტექსტთან.

ინდიკატორები

  • საუბრობს ცნობილი არქიტექტურული ძეგლების ფუნქციურ დანიშნულებაზე (თავდაცვითი, საკულტო, საყოფაცხოვრებო არქიტექტურა და სხვ.);
  • გამოთქვამს მოსაზრებას, რომელი სოციალური ფენისთვის იყო განკუთვნილი გამოყენებითი ხელოვნების ესა თუ ის ნიმუში;
  • მსჯელობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ცალკეული ნიმუშის    დანიშნულებაზე (სახვითი, დეკორატიული, გამოყენებითი, რელიგიური, ესთეტიკური, საინფორმაციო). 

რესურსები