ს.გ.IX.1.

IX კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მიზანმიმართულად აირჩიოს და შემოქმედებითად გამოიყენოს ხელოვნების ელემენტები, პრინციპები, სხვადასხვა მასალა, ტექნიკა და პროცედურა ნამუშევრის შექმნისას.

ინდიკატორები

  • კოლორიტის საშუალებით გადმოსცემს განწყობილებას;
  • იყენებს კონტრასტულ ფერებს ფერის ჟღერადობის გასაძლიერებ­ლად და ემოციების გადმოსაცემად;
  • იყენებს მონასმებს, კონტრასტებს, აქცენტებს, დეტალებს, ფაქტურას, შერეულ მასალას ნამუშევარში განწყობილების და იდეების გადმოსაცემად;
  • ფერწერული ნამუშევრის შექმნისას  იყენებს ტრადიციულ და არატრადიციულ იარაღებს და ტექნიკას;
  • ატარებს ექსპერიმენტს შერჩეულ სფეროში (მხატვრობა,   დიზაინი, ფოტოგრაფია და ა. შ.) მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე (ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები