ს.გ.II.7.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები,  გამოთქვას აზრი და შთაბეჭდილებები საკუთარ და თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

ინდიკატორები

  • უზიარებს თანაკლასელებს შთაბეჭდილებებს წარმოდგენილ ნამუშევარზე (მომწონს, არ მომწონს);
  • უსმენს თანაკლასელებს და მასწავლებელს;
  • სვამს კითხვებს წარმოდგენილ ნამუშევართან დაკავშირებით;
  • აცდის სხვებს საუბრის დასრულებას;
  • საუბრობს შთაბეჭდილებებზე, რომლებიც მიიღო სხვისი ნამუ­შევ­რიდან.

რესურსები