ს.გ.II.6.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მუშაობა ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად.

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს გუნდურ სამუშაოში (ასრულებს მისთვის დაკისრე­ბულ ფუნქციას);
  • ცდილობს მოცემული ამოცანის გადაჭრას დამოუკიდებლად და მეწყვილესთან ერთად.

რესურსები