ს.გ.II.5.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარული უნარ- ჩვევების გამომჟღავნება.

ინდიკატორები

  • გაკვეთილებზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით;
  • ინიშნავს დავალებებს;
  • ალაგებს სამუშაო ადგილს, რეცხავს და ინახავს სამუშაო იარაღებსა და მასალას;
  • იცავს უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის წესებს;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები