ს.გ.II.3.

II კლასი

მოსწავლეაკვირდება გარემოში სხვადასხვა ფერს და ფორმას და შეუძლია დაკვირვების შედეგის ასახვა ნამუშევარში.

ინდიკატორები

  • ასახავს ობიექტის ფორმას ნამუშევარში;
  • ადეკვატურად შეარჩევს ობიექტის ფერს;
  • ხატავს ნატურიდან (მაგ. მარტივ ნატურმორტს);
  • გამოხატავს შესაბამისი ფერით დღე-ღამის სხვადასხვა მონაკვეთს,   წელიწადის დროს;
  • ხატავს მეხსიერებით. 

რესურსები