ს.გ.II.12.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისგან ხელოვნების ზოგიერთი დარგი  და ჟანრი   და  დააკავშიროს ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებასთან.

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის სახვითი ხელოვნების დარგებს (ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება და სხვ.) და გამოყოფს თითოეულის მთავარ ელემენტს (ფერი, ხაზი, ფორმა და სხვ.);
  • ამოიცნობს ნაწარმოების ჟანრს (პეიზაჟი, ნატურმორტი, პორტრეტი და სხვ.) და გამოყოფს ამ ჟანრისთვის დამახასიათებელ მთავარ ნიშანს;
  • საუბრობს საყვარელ ილუსტრირებულ წიგნებზე; განმარტავს, რატომ მოსწონს ესა თუ ის ილუსტრაცია;
  • საუბრობს ხელოვნების ნიმუშებზე, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხვდება (არქიტექტურული ძეგლი, ქანდაკება და სხვ.) და გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას (რომელი მოსწონს და რატომ).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები