ს.გ.II.11.

II კლასი

მოსწავლე  იცნობს ელემენტარულ ტერმინებს და შეუძლია მათი  გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს და ასახელებს  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშებში მისთვის ნაცნობ ელემენტებს;
  • ჩამოთვლის მასალას და ინსტრუმენტებს, რომლებიც გამოიყენა  ნამუშევარში;
  • ესმის მის მიერ გამოყენებული ტერმინის შინაარსი.

რესურსები