ს.გ.II.1.

II კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების რამდენიმე ძირითადი ელემენტი და პრინციპი   ნამუშევრის შექმნისას.

 

ინდიკატორები

  • იყენებს სხვადასხვა ტიპის ხაზს (ტეხილი, წყვეტილი, ტალღოვანი, სწორი და ა.შ.) და ფერს ნამუშევარში განწყობილების (სიხარული, მოწყენილობა, შიში) გადმოსაცემად;
  • ნამუშევარში იყენებს განსხვავებული სისქის კონტურს;
  • ქმნის მარტივ ორნამენტებს - ხაზების, ლაქების, ფორმების და ფიგურების საშუალებით;
  • სხვადასხვა ხერხით (ფორმით, ზომით, ფერით) გამოყოფს ნამუშევარში მთავარს;
  • ჩამოთვლის  ცისარტყელას ფერებს, განარჩევს ცივ და თბილ ფერებს და იყენებს მათ ნამუშევარში;    
  • გამოსახულებას ანაწილებს სასურათე სიბრტყეზე;
  • გამოსახავს სიმეტრიულ და/ან ასიმეტრიულ ფორმებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები