ს.გ.I.7.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია წარადგინოს ინდივიდუალური და ჯგუფური ნამუშევრები,    გამოთქვას აზრი საკუთარ და თანაკლასელთა ნაშრომებზე.

ინდიკატორები

  • საკუთარი და/ან ერთობლივი ნამუშევრის წარდგენისას განმარტავს, რას ასახავს ნამუშევარში;
  • უსვამს თანაკლასელს კითხვებს მისი ნამუშევრის შესახებ;
  • უზიარებს თანაკლასელებს შთაბეჭდილებებს წარმოდგენილი ნამუშევრის შესახებ (მომწონს, არ მომწონს);
  • უსმენს თანაკლასელებს, მასწავლებელს;
  • აცდის სხვებს აზრის გამოთქმას.

რესურსები