ს.გ.I.5.

I კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მარტივი შრომითი საქმიანობის ელემენტარულიუნარ- ჩვევების გამომჟღავნება.

ინდიკატორები

  • გაკვეთილზე მოდის საჭირო აღჭურვილობით;
  • ალაგებს სამუშაო ადგილს, რეცხავს და ინახავს სამუშაო იარაღებსა  და მასალას;
  • იცავს უსაფრთხოების წესებს;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები