ს.გ. VIII.7.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სახვითი ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნა ხელოვნების კონკრეტული ნიმუშის ანალიზის დროს.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს ნახატში გამოსახული ობიექტების კომპოზიციურ განაწილებაზე;
  • აფასებს ნამუშევარს მასში გამოყენებული მხატვრული ხერხების მიხედვით;
  • მსჯელობს ხელოვნების ნიმუშის ჟანრზე, თემაზე, მასალაზე, ტექნიკაზე;
  • მსჯელობს ხელოვნების ნიმუშის კოლორიტზე;
  • ამოიცნობს ხელოვნების ნიმუშის ეპოქალურ ნიშნებს;
  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ხელოვნების ნიმუშს, საუბრობს რომელი უფრო მოსწონს და ასაბუთებს, რატომ აძლევს მას უპირატესობას.

 

რესურსები