საზ.მეც.V-VI.20.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აღწეროს საქართველოში არსებული რელიგიები.

ინდიკატორები

  • ასაკის შესაბამისად აცნობიერებს და მსჯელობს რელიგიის დანიშნულებასა და ადგილზე ადამიანის ცხოვრებაში;
  • რუკაზე მიუთითებს ქრისტიანობისა და სხვა მისთვის ცნობილი რელიგიების გავრცელების არეალებს თანამედროვე საქართველოში;
  • ადარებს საქართველოს სხვადასხვა მხარეებში არსებულ რელიგიებსა და მათთან დაკავშირებულ რიტუალებს/კულტურულ ტრადიციებს (მაგ.: ქორწილი, დაკრძალვა, ახალი წელი) ;
  • ესმის, რომ ყველა რელიგია ჰუმანური ფასეულობების მატარებელია.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები