საზ. მეც.V-VI.8.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  იმსჯელოს პიროვნებებისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის როლზე საქართველოს ისტორიაში.

ინდიკატორები

  • ირჩევს წარსულის  საზოგადოების ერთ-ერთ სოციალურ ფენას და  აღწერს ამ ფენის წარმომადგენლის ყოველდღიურ ცხოვრებას (მაგ. გლეხი, აზნაური, ვაჭარი, ხელოსანი, მეცნიერი და ა.შ.);
  • ეპოქის შესაბამისად ასახელებს გამოჩენილ პიროვნებას, განსაზღვრავს მის სოციალურ სტატუსს (მაგ: მეფე, ვაჭარი, ხელოსანი, ბანკირი, მიწათმფლობელი, პრეზიდენტი, მეცნიერი და ა.შ.).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები