საზ. მეც.V-VI.6.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაახასიათოს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში საქართველოში არსებული  მმართველობის ფორმები. 

ინდიკატორები

  • ჩამოთვლის სხვადასხვა ტიპის მმართველობის სისტემის ძირითად მახასიათებლებს, მათ აღმნიშვნელ ტერმინებს და მართებულად იყენებს მათ;
  • ადარებს ერთმანეთს მმართველობის სხვადასხვა ფორმას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები