საზ. მეც.V-VI.4.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  განმარტოს და გამოიყენოს ქრონოლოგიური ერთეულები (წელიწადი, საუკუნე, ათასწლეული) და წელთაღრიცხვის სისტემა (ძველი და ახალი ერა).

ინდიკატორები

  • უფარდებს დროის ერთეულებს ერთმანეთს (მაგ. ათასწლეული - 10   საუკუნე; საუკუნე - 100 წელი და ა. შ.);
  • იყენებს ტერმინებს - ძველი ერა/ახალი ერა, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე/ჩვენი წელთაღრიცხვით, ძველი წელთაღრიცხვით/ ახალი წელთაღრიცხვით, ქრისტეშობამდე/ქრისტეშობიდან;
  • დროის ხაზზე (სკალაზე) აღნიშნავს კონკრეტულ ისტორიულ თარიღებს ან ისტორიულ პერიოდებს.  

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები