საზ. მეც.V-VI.17.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აღწეროს ადამიანის ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის დაცვა სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში.

 

ინდიკატორები

  • საკუთარი სიტყვებით განმარტავს რას ნიშნავს ღირსება, თავისუფლება და თანასწორობა;
  • აკავშირებს ადამიანების მრავალფეროვნებას მათ უფლებებსა და თანასწორობასთან;
  • მშობლიური მხარის ან ზოგადად საქართველოს მაგალითზე ადარებს ადამიანის  ღირსების, თავისუფლებისა და თანასწორობის  დაცვას.

 

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები