საზ. მეც.V-VI.12.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  დაახასიათოს მხარე ბუნებრივი რესურსების მიხედვით და იმსჯელოს მათ მნიშვნელობაზე.

ინდიკატორები

  • ადარებს სხვადასხვა გეოგრაფიულ გარემოში არსებულ ორ სამოსახლოს და ადგენს მათ შორის განსხვავებას (მასალა, არქიტექტურა);
  • ადგენს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოპოვებული ბუნებრივი რესურსების ნუსხას;
  • ადგენს ბუნებრივი რესურსების ნუსხას, რომლებიც გამოიყენება მის ქალაქსა თუ სოფელში და დაიტანს მათ კონტურულ რუკაზე;
  • ირჩევს რომელიმე ბუნებრივ რესურსს და მსჯელობს მის მნიშვნელობაზე  რეგიონის განვითარებისთვის;
  • ბუნებრივ რესურსებს აკავშირებს ქვეყნის (რეგიონის) სამეურნეო საქმიანობასთან.

 

რესურსები