საზ. მეც.V-VI. 10.

V კლასი, VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  ჩამოთვლოს საქართველოს მოსახლეობის მახასიათებლები.

 

ინდიკატორები

  • ადგენს კავშირს ბუნებრივ მატებას, შობადობასა და მოკვდაობას შორის;
  • კლასის ან ლოკალური გარემოს მონაცემების მიხედვით ახასიათებს საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ და ასაკობრივ სტრუქტურას;
  • ასახელებს საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს;
  • რუკის დახმარებით აღწერს საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკურ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას;
  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებას მიგრაციის შესაძლო მიზეზებზე და მოჰყავს შესაბამისი  მაგალითები (მაგ. ბუნებრივი პირობები, ეკოლოგია, ომები);
  • ჩამოთვლის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში განვითარებულ მეურნეობის ტიპებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები