არჩ. სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII. 8.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში საქართველოში განხორციელებულ სამხედრო რეფორმებზე.

ინდიკატორები

  • მსჯელობს სამხედრო ხელოვნების ისტორიის პერიოდიზაციაზე;
  • ანსხვავებს საქართველოს სამხედრო სტრატეგიულ მიზნებს სხვადასხვა ეპოქაში;
  • ჩამოთვლის და მსჯელობს მსოფლიოსა და საქართველოში სამხედრო საქმეში მომხდარი ნოვაციებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ;
  • ტიპური მაგალითების საფუძველზე (მაგ.: I მსოფლიო ომის ნოვაციები) მსჯელობს სტრატეგიისა და ტაქტიკის ცვლილებებზე სამხედრო საქმეში.

რესურსები