არჩ. სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII. 7.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ქართული სამხედრო ხელოვნების განვითარების ძირითად ეტაპებზე.

ინდიკატორები

  • განასხვავებს ომისა და ბრძოლის  სახეობებს;
  • მსჯელობს თავდაცვითი ბრძოლის ფორმებზე;
  • მსჯელობს მარბიელი და დაპყრობითი ომების ხასიათზე;
  • იცნობს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქაში ციხე-ქალაქების აღების ტექნიკას;
  • მსჯელობს გეოგრაფიული ფაქტორის მნიშვნელობაზე სამხედრო მოქმედებების დროს;
  • იცნობს ბრძოლის წარმოების თანამედროვე წესებს;
  • მსჯელობს თანამედროვეობაში ომის სახეობების მოდიფიცირების მიზეზებზე.

რესურსები