არჩ.სამხ.ისტ.ეროვნ.თავდ. X-XII. 3.

X კლასი, XI კლასი, XII კლასი

მოსწავლე მსჯელობს ქართულ სამხედრო სტრუქტურებზე.

ინდიკატორები

  • იცნობს  სხვადასხვა ეპოქაში მსოფლიოსა და საქართველოს  სამხედრო საქმეში მიმდინარე გარდამტეხ ფაქტორებს და მსჯელობს მათი გამომწვევი მიზეზებისა და მათგან  მიღებული შედეგების შესახებ;
  • მსჯელობს, საქართველოში რამდენად იცნობენ და იყენებენ სამხედრო საქმის ნოვაციებს სხვადასხვა ისტორიულ ეპოქებსა და დღევანდელობაში;
  • მსჯელობს, რომელ ისტორიულ ეპოქაში იყო მოწინავე და როდის ჰქონდა ჩამორჩენა  ქართულ სამხედრო საქმეს და რა განაპირობებდა ამას;
  • მსჯელობს თანამედროვე ქართულ სამხედრო საქმეში არსებულ ვითარებაზე და ამ ვითარების  შიდა და გარე ფაქტორებზე;
  • მსჯელობს წარსულში და ამჟამად კარტოგრაფიული ინფორმაციის როლსა და მნიშვნელობაზე სამხედრო საქმის წარმოებისას.

 

რესურსები