ქ.ც.IV.7.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის ნასწავლი ტერმინოლოგიის გამოყენება.

ინდიკატორები

  • სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;
  • საჭიროების შემთხვევაში განმარტავს მათ;
  • სვამს კითხვებს მისთვის უცნობი ილეთის, მოძრაობის დასახელების, ტერმინის დაზუსტების მიზნით.

რესურსები