ქ.ც.IV.6.

IV კლასი

მოსწავლესშეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა სხვისი ცეკვის მიმართ.

ინდიკატორები

  • გამოხატავს დადებით ან უარყოფით დამოკიდებულებას ნანახი ცეკვის მიმართ;
  • განარჩევს ერთმანეთისგან ნაცნობ და უცნობ ცეკვას;
  • გამოთქვამს აზრს, რამდენად შეესაბამება მის მიერ ნანახი ცეკვა მუსიკალურ თანხლებას, სთავაზობს კონკრეტული ფრაგმენტის შესრულების საკუთარ ვარიანტს;
  • კორექტული ფორმით გადმოსცემს საკუთარ დამოკიდებულებას.

 

 

რესურსები