ქ.ც.IV.5.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი  სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • დროულად ცხადდება რეპეტიციაზე;
  • მოაქვს სასწავლო პროცესისათვის საჭირო ნივთები;
  • აქტიურადაა ჩაბმული გაკვეთილის მსვლელობაში;
  • მონაწილეობს გამოკითხვაში.

რესურსები