ქ.ც.IV.4.

IV კლასი

მოსწავლესშეუძლია იმპროვიზაცია მოსმენილი მუსიკალური მასალის საფუძველზე.

ინდიკატორები

  • მოძრაობით აჰყვება ცეკვას, გადმოსცემს რიტმს;
  • მუსიკის ხასიათს გადმოსცემს მოძრაობით;
  • შეთავაზებული ილეთებიდან შეარჩევს ამ ცეკვისათვის შესაფერისს;
  • მისთვის უცნობ მუსიკაზე ცეკვის დროს იყენებს  სხვა ცეკვისათვის დამახასიათებელ ელემენტებს.

რესურსები