ქ.ც.IV.2.

IV კლასი

ცეკვისდროს მოსწავლეს შეუძლია  კოორდინაციის დაცვა. 

ინდიკატორები

  • გამართულად უჭირავს სხეული; 
  • არ იძაბება მოძრაობის შესრულებისას;
  •  სხვადასხვა სათვალავზე იწევა  ერგცერებზე;
  •  ასრულებს ერთ-, ორ- და სამდაკვრით მოძრაობებს;
  • ჩერდება ცალ და ორ ფეხზე სხვადასხვა მდგომარეობაში.

რესურსები