ქ.ც.IV.1.

IV კლასი

მოსწავლეიცნობს და შეუძლია ქართული ცეკვის ელემენტების გამოყენება.  

ინდიკატორები

ამოიცნობს ცეკვის ნაცნობ ელემენტებს;

  •  ცეკვის დროს ასრულებს ძირითად სვლებს;
  •  სათანადოდ გადმოსცემს ცეკვის ხასიათს;
  •  იყენებს გასმებისა და ჩაკვრების ნაირსახეობებს;
  •  ასრულებს მარტივ ცერილეთებს, მუხლილეთებს;
  •  ცეკვის დროს სწორად ორიენტირებს სივრცეში.

 

რესურსები