ქ.მ.XII.3.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს აზრობრივი გადაბმის შესაბამის ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (ანაფორულ ნაცვალსახელებსა და ზმნიზედებს, სიტყვის ლექსიკურ და სემანტიკურ განმეორებებს, სინონიმურ და ანტონიმურ ჩანაცვლებებს და სხვა);
  • ამოიცნობს წარმოდგენილი საჯარო გამოსვლისთვის/თემისათვის დამახასიათებელ ლექსიკას, ტერმინოლოგიას;
  • შეფასების (დამოკიდებულების) გამომხატველ სიტყვებზე დაყრდნობით ამოიცნობს მოსაუბრის ან ავტორის დამოკიდებულებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.

რესურსები