ქ.მ.XII.15.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მოცემული პირობის ან მოდელის მიხედვით მხატვრული ტექსტის შექმნა.

ინდიკატორები

  • წერს მოთხრობას მოცემული სათაურის, თემის, იდეის, კონკრეტული წინადადების მიხედვით;
  • წერს იგავს კონკრეტული მორალური სენტენციის საილუსტრაციოდ;
  • მოცემული დასაწყისის მიხედვით აგრძელებს თხზულებას ჟანრის სპეციფიკის გათვალისწინებით;
  • წერს ტექსტის ან რომელიმე ეპიზოდის ანალიზს (განსაზღვრავს იდეას; ახასიათებს პერსონაჟებს - ქმნის ფსიქოლოგიურ პორტრეტს კონკრეტული კონტექსტის მიხედვით, აანალიზებს მათ დამოკიდებულებას არსებულ კონფლიქტთან და ა.შ.; აანალიზებს Iჩთორიულ ეპოქას სხვადასხვა კუთხით და სხვა).

რესურსები