ქ.მ.XII.10.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ხმამაღალი კითხვის ტექნიკის გამოყენება.

ინდიკატორები

  • წაკითხვამდე განსაზღვრავს, რისი აქცენტირება სურს ტექსტში და რა საშუალებებით;
  • ეფექტურად იყენებს ინტონაციას (სასვენი ნიშნების ფუნქციით იყენებს ინტონაციას, შინაარსის შესაბამისად ცვლის მეტყველების ტემპს, ხმის ტემბრს და სიმაღლეს) და სხეულის ენას (მიმიკა, ჟესტიკულაცია);
  • ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ (აზრობრივ) და ფსიქოლოგიურ (დაძაბულობის, მოლდინის, გაჩუმების) პაუზას;
  • ეფექტურად იყენებს ლოგიკურ მახვილს, როგორც სიტყვის გამოყოფისა და ხაზგასმის საშუალებას წინადადებაში;
  • კითხვის პროცესში ამყარებს მხედველობით კონტაქტს აუდიტორიასთან;

რესურსები