ქ.მ.XI.3.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სხვადასხვა ფუნქციურ სტილს (სასაუბრო, მხატვრული, პუბლიცIჩთური, ოფიციალურ-საქმიანი) და მისთვის დამახასიათებელ სინტაქსურ კონსტრუქციებს;
  • ამოიცნობს სათანადო ფორმულებსა და კლიშეებს, რომლებიც მიუთითებს საუბრის მიმართულების შეცვლაზე;
  • ამოიცნობს ავტორისეული პოზიციის გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს (მაგ., დამხმარე ზმნები, ჩართული, დანართი და სხვა).

რესურსები