ქ.მ.X.2.

X კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ძირითადი ენობრივი მახასიათებლების ამოცნობა.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს ამა თუ იმ ტექსტIჩთვის დამახასიათებელ ენობრივ-სტილურ საშუალებებს (მაგ., მხატვრულ-პუბლიცIჩთურში - მსმენელისადმი უშუალო მიმართვა, რესპონდენტების აქტიური ჩართვა, კითხვითი და ძახილის წინადადებების ხშირი გამოყენება, ემოციურობა, პოზიცია/დამოკიდებულების ღია გამოვლენა და ა.შ.; ოფიციალურ-საქმიანში - ენობრივი ფორმულების, კლიშეებისა და შტამების გამოყენება, ზუსტი თარიღების მითითება, სათანადო ლექსიკის გამოყენება და სხვა);
    • ამოიცნობს დროისა და მოვლენათა თანამიმდევრობის აღმნიშვნელ ენობრივ-გრამატიკულ ერთეულებს (მაგ., დიდი ხნის წინათ...; მაშინ - როდესაც; როგორც კი - მაშინვე და სხვა); 
  • ამოიცნობს პირდაპირ და ირიბ ნათქვამს და განარჩევს სხვათა სიტყვას;
    • ამოიცნობს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ-გრამატიკულ საშუალებებს;

რესურსები