ქ.მ.VIII.9.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მხატვრული ტექსტის სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით გაანალიზება.

ინდიკატორები

  • ერთი ტექსტის ფარგლებში გამოყოფს ტექსტის ფუნქციურ ტიპებს (თხრობა, აღწერა); 
  • ახასიათებს ტექსტს მეტყველების პროცესში მონაწილე პირების რაოდენობის მიხედვით (მონოლოგი, დიალოგი);
  • ამოიცნობს და განმარტავს, რატომ არის თხრობა I ან III პირში;
  • ამოიცნობს სუბიექტური დამოკიდებულების გამომხატველ ენობრივ ფორმულებს (განკერძოებული სიტყვები და გამოთქმები, ჩართული და სხვა);
  • ამოიცნობს და განმარტავს სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების მნიშვნელოვანი ელემენტების დანიშნულებას.

რესურსები