ქ.მ.VIII.23.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის დახმარებით განჭვრიტოს შესასრულებელი დავალების მოთხოვნები. 

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს დავალების წარმატებით შესრულების კრიტერიუმების ჩამოყალიბებაში;
  • გამოკვეთს დავალების განხორციელების ეტაპებს;
  • განსაზღვრავს იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებსაც ფლობს და გამოიყენებს დავალების შესასრულებლად;
  • განსაზღვრავს, თუ რა ცოდნა და უნარები უნდა შეიძინოს ახალი დავალების განსახორციელებლად;
  • განსაზღვრავს, რა გაუადვილდება, რა გაუჭირდება, რაში დასჭირდება დახმარება, კონსულტაცია;
  • განსაზღვრავს საჭირო სტრატეგიებს დავალების თითოეული ეტაპისათვის.

რესურსები