ქ.მ.VIII.21.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს სათანადო სტრატეგიები სამეტყველო ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის ხელშესაწყობად და ზეპირი მეტყველების უნარის გასაუმჯობესებლად.

ინდიკატორები

  • კომუნიკაციის წარმართვისათვის იყენებს აუცილებელ რესურსებს (მოდელები, საკვანძო სიტყვები, ფრაზები, გამოთქმები, კლიშეები);
  • იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ.: მიმიკა, ჟესტიკულაცია, ანტონიმის/სინონიმის მითითება, პერიფრაზირება /ნაგულისხმევი საგნის აღწერა ან მისი დანიშნულების მითითება და სხვა);
  • წინასწარ ვარჯიშობს, გადის რეპეტიციას მეწყვილესთან, ჯგუფის წევრებთან ერთად;
  • ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
  • გაუგებრობის შემთხვევაში ითხოვს გამეორებას, განმარტებას, ნელა და გარკვევით წარმოთქმას.

რესურსები