ქ.მ.VIII.18.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობის მიღება მარტივ საკლასო დისკუსიებში წინასწარ მომზადებულ მისთვის აქტუალურ საკითხებზე.

ინდიკატორები

  • სვამს კონკრეტულ საკითხს;
  • ისმენს სხვების აზრს მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით და სვამს შესაბამის კითხვებს;
  • დასმულ საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ პოზიციას, დამოკიდებულებას და განმარტავს, რატომ ფიქრობს ასე;
  • საკუთარი თვალსაზრისის გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო მაგალითები  პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
  • აფასებს მოვლენებს, ფაქტებს, ქცევებს.

რესურსები