ქ.მ.VIII.14.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საგაზეთო პუბლიკაციის (ინტერვიუ, სტატია...) შექმნა.

ინდიკატორები

  • გამოკვეთს ინტერვიუს, სტატიის მთავარ თემას, სათქმელს;
  • გამოკვეთს მთავარ და მეორეხარისხოვან საკითხებს;
  • ტექსტს ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
  • რესპონდენტის ნათქვამის, აზრის გადმოცემისას იყენებს პარაფრაზირებისა და ციტირენის ხერხებს;
  • ასათაურებს წერილს, ინტერვიუს, სტატიას.

რესურსები